Resultados NOAH “COUNTDOWN TO MARCH 15″(08/03/2015)

Pro Wrestling NOAH

Resultados del show de NOAH este domingo 8 de marzo:

1. Jonah Rock se deshizo de Mitsuhiro Kitamiya.
2. Takeshi Morishima, Maybach Taniguchi y Kenou  triunfaron sobre Takashi Sugiura, Akitoshi Saito y Quiet Storm.
3. Shane Haste y Mikey Nicholls vencieron a  Katsuhiko Nakajima y Yoshinari Ogawa.
4. Hajime Ohara rindió a Genba Hirayanagi.
5. TAKA Michinoku , Taichi y El Desperado  se  impusieron a Atsushi Kotoge, Taiji Ishimori e Hitoshi Kumano.
6.Naomichi Marufuji y Mohammed Yone  ganaron a a Minoru Suzuki y Takashi Iizuka.

Resultados NOAH “COUNTDOWN TO MARCH 15” (01/03/2015)

Pro Wrestling NOAH

Resultados del show de NOAH  este domingo 1 de marzo;

1.Daisuke Harada  se deshizo de  Hitoshi Kumano.
2. Yoshinari Ogawa logro la victoria ante  Genba Hirayanagi.
3. Akitoshi Saito y Quiet Storm vencieron a Katsuhiko Nakajima y Taiji Ishimori.
4. Takashi Sugiura  rindió a Zack Sabre Jr.
5. TAKA Michinoku y El Desperado ganaron a Kenou y Mitsuhiro Kitamiya.
6. Shane Haste, Mikey Nicholls y Jonah Rock  derrotaron a Takeshi Morishima, Maybach Taniguchi y  Hajime Ohara.
7. Minoru Suzuki, Takashi Iizuka y Taichi  vencieron a Naomichi Marufuji, Mohammed Yone y Atsushi Kotoge.